logo domu dziecka
Dane podstawowe

Dom Dziecka
ul.Kościuszki 16
89-500 Tuchola

telefon 52 559 20 99
tel/fax 52 559 20 98
52 334 39 99 - dyrektor

e-mail: domdziecka@tuchola.pl

Regon 000234956
NIP 561-10-67-622

(konto podstawowe)

Konto: Getin Noble Bank S.A.
27 1560 0013 2344 3605 1000 0001

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Tuchola

Adopcja

Adopcja krok po kroku Adopcja jest długim, często uczącym cierpliwości procesem. Wymaga od przyszłych rodziców dużo poświęcenia i zaangażowania. W poniższym artykule postaramy się w uproszczony sposób przedstawić Państwu procedurę adopcyjną.

Krok pierwszy:

W pierwszej kolejności należy podjąć współpracę z najbliższym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, w którym przyszli rodzice adopcyjni dowiadują się wszystkiego, co związane jest z adopcją: w jaki sposób formalnie ona przebiega, czy kandydaci mają „predyspozycje” do bycia rodzicami adopcyjnymi, jakie mają wymagania co do dziecka, na czym polega szkolenie rodziców adopcyjnych etc. Przy rozmowie takiej rodziców prosi się o złożenie w Ośrodku wymaganych dokumentów, którymi są:

  • Życiorys
  • Potwierdzenie stałego zameldowania
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach a także opinia z miejsca pracy
  • Odpis aktu małżeństwa a także - akt rozwodowy, jeżeli któreś z rodziców brało wcześniej rozwód
  • Odpis aktu urodzenia – rodzice nie pozostający w związku małżeńskim.
  • Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem oraz badania dodatkowe
  • Zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia Psychicznego
  • Oświadczenie o niekaralności przyszłych rodziców, o które występuje do odpowiedniego rejestru karnego sam Ośrodek A-O, rodzice nie musza się o tym martwić

W Ośrodkach A-O rodzice muszą przejść pierwsza weryfikacje, którą są badania psychologiczne. Zostają oni poddani badaniom psychologicznym, prowadzonym przez psychologów zatrudnionych w danym Ośrodku, którzy następnie wydadzą o nich opinie.

Rodziców, którzy przejdą przez ten etap czeka krok drugi.

Krok drugi

Drugim krokiem podjętym przez Ośrodki A-O wobec przyszłych rodziców zastępczych jest „wgląd” w życie ich prywatne. Analiza i sprawdzenie ich warunków bytowo-materialnych w tym mieszkania. Zapoznanie się z ich sposobem życia. Ma to charakter „wywiadu wewnętrznego”. Ten etap także kończy się zakwalifikowaniem lub nie, rodziców do dalszego postępowania.

Krok trzeci

Kolejnym krokiem jest dopuszczenie starających się o adoptowanie dziecka do szkoleń przygotowujących przyszłych rodziców do zostania rodzicami zastępczymi. Szkolenia te odbywają się w grupie, wśród osób, które starają się o adopcję. W tym czasie, oczywiście przyszli rodzice mogą korzystać także z indywidualnych porad psychologów i pedagogów z Ośrodka. Cykl tych szkoleń ma przygotować przyszłych rodziców do trudnej roli rodziców, a może i trudniejszej roli rodziców zastępczych. Zajęcia te mają otworzyć oczy starającym się o adopcję, na problemy związane z wychowywaniem dzieci adoptowanych. W trakcie tych zajęć rodzice są obserwowani przez personel Ośrodka. Po ich zakończeniu rodzicom wydana zostaje ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu (bądź nie) ich do bycia rodzicami zastępczymi.

Krok czwarty

Krok czwarty związany jest z  przedstawieniem rodzicom przez Ośrodek dziecka. Zanim jednak dojdzie do bezpośredniego spotkania rodziców z dzieckiem rodzice otrzymują dokumentację dziecka. Dokumentacja ta zawiera opis dziecka, jego charakteru, opinię lekarza i psychologa. Zapoznanie się z nią ma ewentualnie pomóc rodzicom podjąć decyzje o spotkaniu z tym konkretnych dzieckiem, bez wcześniejszego robienia dziecku nadziei na adopcję. Jeżeli jednak rodzice wyrażą wolę spotkania się z dzieckiem ośrodek organizuje spotkanie.

Pierwsze spotkanie rodziców adopcyjnych z dzieckiem ma miejsce w domu dziecka. Towarzyszą mu opiekunowie i wychowawcy danej placówki. Chodzi o zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i  komfortu. Następnie spotkania przyszłych rodziców z dzieckiem powinny stać się systematycznymi. Rodzice powinni zacząć nawiązywać kontakt z dzieckiem, oswajać je, przyzwyczajać do siebie, głównie poprzez zabawę i przebywanie ze sobą.

Krok piąty

Po nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, rodzice powinni złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Wydziale Rodzinnym oraz Wydziale dla Nieletnich o przysposobienie dziecka. Mogą oni przy tym liczyć na pomoc i wsparcie Ośrodka A-O, który wysyła do sądu zebraną dokumentację na temat rodziców. Ponadto Ośrodek A-O wysyła także wniosek z prośbą o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.

Krok szósty

Na tym etapie, po spełnieniu wszystkich koniecznych do tej pory formalności, dziecko przebywa już w domu rodziców adopcyjnych, do czasu zakończenia rozprawy i otrzymania zgody od Sądu na zmianę pobytu dziecka. W tym czasie rodzice informowani są o możliwości wizyty w domu kuratora sądowego lub pracowników Ośrodka, celem zbadania nowej sytuacji dziecka, jego adaptacji w nowym domu oraz tego jak radzą sobie rodzice.

Krok siódmy

Gdy rodzice wreszcie uzyskają zgodę Sądu na przysposobienie, muszą załatwić formalności w urzędzie stanu cywilnego w mieście urodzenia dziecka i - tylko w przypadku adopcji pełnej - sporządzić tam nowy akt urodzenia.

UWAGA:

Procedury mogą się nieco różnić, jednak trzon pozostaje ten sam. Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń Ośrodków A-O, które zawsze na uwadze mają przede wszystkim dobro dziecka.

© Dom Dziecka Tuchola 2011, Wszelkie Prawa Zastrzeżone